040 337-028 dv.jpcelica@gmail.com

DOKUMENTI

Akti, financijska izvješća, pravilnici i ostali dokumenti

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM 

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica” u pedagoškoj godini 2020.-2021.

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica” u pedagoškoj godini 2021.-2022.

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica” u pedagoškoj godini 2022.-2023.

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica” u pedagoškoj godini 2023.-2024.

KURIKULUM

Kurikulum Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica” za pedagošku godinu 2020./2021.

Kurikulum Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica” za pedagošku godinu 2021./2022.

Kurikulum Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica” za pedagošku godinu 2022./2023.

Kurikulum Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica” za razdoblje od 2023. do 2028.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 

Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica” za pedagošku godinu 2020.-2021.

Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica” za pedagošku godinu 2021.-2022.

Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica” za pedagošku godinu 2022.-2023.

AKTI

Statut Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica”

Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica”

Statut Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica” – pročišćeni tekst

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica”

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica”

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica” – pročišćeni tekst

Pravilnik o korištenju sustava video nadzora Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica”
Pravilnik o kućnom redu Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica”
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Dječjem vrtiću “Jurovska pčelica”
Pravilnik o radu Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica”

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica”

Odluka o II.  izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica”

III.  izmjene i dopune Pravilnika o radu Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica”

Pravilnik o zaštiti na radu Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica”

Pravilnik o zaštiti od požara Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica”

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica”
Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica”
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga u Dječjem vrtiću “Jurovska pčelica”
Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka u Dječjem vrtiću “Jurovska pčelica”
Procedura blagajničkog poslovanja u Dječjem vrtiću “Jurovska pčelica”
Procedura stvaranja ugovornih obveza u Dječjem vrtiću “Jurovska pčelica”

Procedura zaprimanja, provjere i pravovremenog plaćanja računa u Dječjem vrtiću “Jurovska pčelica”

Odluka o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica”

II. izmjene i dopune odluke o ekonomskoj cijeni smještaja djece u predškolske ustanove

Odluka o ostvarivanju prava na pristup informacijama u Dječjem vrtiću “Jurovska pčelica”
Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica” za 2021. godinu

Sigurnosno-zaštitni i preventivni program Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica”

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica” za 2022. godinu

Plan upisa u prvi razred OŠ za 2022-2023

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica” 

Plan upisa u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2023./2024.

Odluka o donošenju Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić “Jurovska pčelica”

Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić “Jurovska pčelica”

Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić “Jurovska pčelica”

Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica”

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica”

JAVNI NATJEČAJI

Obavijest o izboru kandidata po natječaju
Odluka o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa
Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica”
Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica”
Obavijest o izboru kandidata
Odluka o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa

Odluka o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa

Natječaj za popunu radnog mjesta kuhar/ica

Obavijest o izboru kandidata

Odluka o raspisivanju natječaja

Natječaj za popunu radnog mjesta spremač/ica

Natječaj za popunu radnog mjesta spremač/ica

Obavijest o izboru kandidata

Odluka o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa

Obavijest o izboru kandidata

Odluka o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa

Obavijest o izboru kandidata

Odluka o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa

Obavijest o izboru kandidata

Odluka o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa

Obavijest o izboru kandidata

Odluka o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa

Obavijest o izboru kandidata

Odluka o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa

Obavijest o izboru kandidata

FINANCJSKI AKTI

Izvještaj za razdoblje 01.01.-31.12.2020.
Bilješke uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu
Projekcija plana za 2022. i 2023. godinu za Dječji vrtić “Jurovska pčelica”
Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu
Financijski plan za 2021. godinu
Plan nabave za radove, robu i usluge u 2021. godini
Registar ugovora o javnoj nabavi 2021. godine

Ažurirani registar ugovora o javnoj nabavi 2021. godine

Odluka o I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2021 godinu

Odluka o Financijskom planu za 2022.godinu i projekciji plana za 2023. i 2024. godinu

Izvještaji proračuna za razdoblje 01.01.- 31.12. 2021.

Bilješke uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi 2022. godine

II. izmjene Registra ugovora o javnoj nabavi 2022. godine

Plan nabave za radove, robu i usluge u 2022. godini

Odluka o Financijskom planu za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Plan nabave za radove, robu i usluge za 2023. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.-31.12.2022.

I. izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije planova za 2025. i 2026. godinu

III. izmjene Registra ugovora o javnoj nabavi

Izvještaji o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2023.-31.12.2023.

Bilješke uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2023.-31.12.2023.

UPISNA DOKUMENTACIJA

Službenik za informiranje

Andrea Jaklin, tel: 040 337-028, mob: 098409959,

e-mail: andrea.zanjko@gmail.com

Pravo na prigovor

Molimo Vas da prigovor pošaljete u pisanoj formi na našu e-mail adresu: dv.jpcelica@gmail.com

Skip to content