040 337-028 dv.jpcelica@gmail.com

Programi

Saznajte više o programima koje provodimo

Redoviti 10 satni program

Redoviti programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja provode se za djecu od navršene prve godine života, do polaska u osnovnu školu. Program se provodi u dvije jasličke (djeca od navršene 1. do navršene 3. godine života) i tri vrtićke (djeca od navršene 3. godine života do polaska u osnovnu školu) skupine.

Redovni desetsatni program temelji se na humanističkom pristupu odgoja djece, suvremenim znanstvenim dostignućima i teorijama u dječjem razvoju te na Programskom usmjerenju djece predškolske dobi.

Kurikulum ima fleksibilnu i otvorenu strukturu te kao takav treba odgovarati potrebama djece, roditelja te kulturne i društvene sredine u kojoj djeluje.

U organizaciji odgojno-obrazovnog rada dijete prema svojim interesima, potrebama i mogućnostima slobodno bira sadržaje svojih aktivnosti i partnere te uči na način koji je za njega smislen i svrhovit.

Istaknuta je sloboda inicijative u stvaranju i provođenju programa rada s djecom gdje svako dijete ima pravo na razvoj usklađen s njegovim individualnim potrebama.

Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi polazi od poštovanja načela pluralizma i slobode u primjeni pedagoških ideja. Pritom se sadržaji, aktivnosti, strategije i vremensko planiranje ne utvrđuju strogo unaprijed, već odgojitelj o njima odlučuje uzimajući u obzir dječje interese, potrebe i životne situacije.

Posebni ciljevi i zadaće odgoja djece:

  • očuvanje zdravlja
  • razvoj emocionalne stabilnosti i samostalnosti
  • stvaranje pozitivne slike o sebi
  • razvoj socijalne interakcije i komunikacije
  • slobodno izražavanje radoznalosti
  • razvoj kreativnosti i intelektualnih sposobnosti

Kraći program predškole

Kraći program predškole odnosi se na svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu.

Sadržaj, organizacija i okruženje
Program je koncipiran tako da omogućava zadovoljavanje svih djetetovih potreba, a posebno njegovih potreba za sigurnošću, pripadnošću, ljubavlju, samopoštovanjem i poštovanjem drugih osoba.
Program treba osigurati optimalne uvjete za razvijanje i unapređivanje vještina, navika i kompetencija koji će mu pomoću u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.

SKUPINE

U Dječjem vrtiću “Jurovska pčelica” trenutno djeluje pet skupina: “Pandice”, “Zvjezdice”, “Zmajčeki”, “Tigrići” i “Točkice”. Upoznajte ih pobliže!

Skip to content